برای دریافت فایل قرارداد ها ، فرم زیر را تکمیل نمائید.

نام(Required)

لیست قرارداد های دریافتی به شرح ذیل است :
 1. ابلاغ به مهارت پذیر
 2. فرم تقاضای آموزش
 3. فرم باز پرداخت وام
 4. اضافه کاری
 5. رسید باز پرداخت وام
 6. تعهد نامه منع افشا اطلاعات
 7. تسویه حساب عاملیت فروش
 8. تسویه کامل پایان قرارداد
 9. تسویه مزایای استحقاقی
 10. استعفا نامه
 11. آیین نامه انظباط کار
 12. برنامه نویسی
 13. تحویل وسایل
 14. ترک کار
 15. تسویه حساب ماهیانه بیمه ای
 16. تعهد به خدمت
 17. تعهدنامه عدم افشا
 18. توبیخ
 19. غیبت
 20. فرم دریافت سفته
 21. قرارداد پشتیبانی سایت
 22. قرارداد پیمانکاری
 23. قرارداد اجاره خودرو با راننده
 24. قرارداد ادمین غیر بیمه (مدنی)
 25. قرارداد انباردار
 26. قرار داد پیک موتوری

 

قوانین و الزامات کاری را در انجام فعلی مشخص و محدود به زمان و مکان براساس بند های تعریف شده ، مکتوب و مدون بین طرفین را قرارداد گویند.هر عهد منوط به شرایط خواص بوده و چون نظم حاکم بر سیستم از طریق اجرا موارد ، بند ها عملی می‌گردد پس تعین حد و حدود ، مندرجات و حوزه اختیارات ، تعین تشویق و موارد انظباطی اجزا یک قرارداد را مشخص میکند.

نقض شرط و بند قرارداد نه تنها ضمانت‌آور است بلکه از اعتبار و حمایت قانونی برخوردار است. قراردادها بر حسب طرفین، موضوع و تعهدات به دسته‌های متفاوتی تقسیم می‌شوند و در واقع قرارداد در جایی است که تمامی مذاکرات اولیه و مقدماتی به ثمر رسیده و ظهور و بروز رسمی و قانونی می‌یابد. قرارداد به عنوان یک سند حقوقی در برابر همگان قابل استناد است و طرفین با استناد به قرارداد نیاز به دلیل بیشتری برای مطالبه تعهدات طرف دیگر ندارند.

انواع قراردادهای رایج:

 1. قرارداد استخدام
 2. قرارداد مشارکت در ساخت
 3. قرارداد مشارکت مدنی
 4. قرارداد اجاره
 5. قرارداد فروش
 6. قرارداد پیمانکاری و… که در هر زمینه‌ای متفاوت است.

اهمیت نوشتن و تنظیم قرارداد:

 • پیشگیری از هرگونه اختلاف احتمالی در آینده
 • افزایش بهره‌وری و کیفیت کار
 • حفظ روابط کاری و اقتصادی به طور مستمر
 • جلوگیری از اتلاف وقت و از بین رفتن حق و حقوق طرفین
 • کاهش ضرر و زیان ناشی از مسائل بوجود آمده در حین انجام کار
 • جلوگیری از اختلاف نظرها در هنگام انجام کار و دعواهای حقوقی

شاید با شنیدن کلمه قرارداد ، در ادامه اون قرارداد های مدنی رو هم شنیده باشید پس اینجا قانون یا قرارداد مدنی رو براتون توضیح خواهیم داد و در ادامه برای این نوع قرارداد یک متن خام تعهد مدنی قرار میدهیم تا برای استفاده در دسترس شما باشد .

قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند.مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق.

نمونه قرارداد مدنی (مشارکت مدنی) با در نظر گرفتن اجزا و مفاد استاندارد قرارداد نویسی:

قرارداد مشاركت مدني

اين قرارداد در تاريخ ……………………. بين امضاكنندگان زير :

الف) شرکت ……… به شماره ثبت ……….. ثبت شده ذيل شماره ………………….. اداره ثبت شركتهاي ………………… با نمایندگی آقایان …………. به عنوان …………. به نشانی ……………………….. تلفن ………. یا آقاي/ خانم ………………………………. فرزند ……………………… به شناسنامه شماره ………………… به شماره ملی ………………………….. صادره ……………………………. به نشاني ……………………………………………………………….. که در این قرارداد « سرمایه گذار » نامیده می شود

ب) آقاي/ خانم/شرکت ………………………………. فرزند ……………………… به شناسنامه شماره ……………… صادره …………………..به نشاني…………………………………….. ثبت شده ذيل شماره …………………….. اداره ثبت شركتهاي ……………………… با امضاي……………………. به نشاني …………………………………………………………………………………….
به عنوان «شريك» از طرف ديگر كه در اين قرارداد« شريك » ناميده مي شود منعقد گرديد.

ماده 1- سرمايه مشارکت :

مبلغ کل مشارکت ……………………. ريال است. سهم سرمایه گذار از سرمايه مزبور مبلغ ……………………. ريال و سهم شریک مبلغ ……………………. ريال مي باشد و طرفين توافق نمودند كه مبلغ ……………………. ريال از سرمايه را به نسبت سهم الشركه نقداً و بقيه را به دفعات به نسبت سهم الشركه خود همزمان به حساب مشترك شماره ……………………. كه به نام سرمایه گذار و شريك نزد بانک ……………. شعبه ………………… افتتاح شده است واريز نمايند. شريك قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 7 منحصراً به مصرف مندرج در ماده 2 اين قرارداد برساند. چنانچه شريك در طول اجراي اين قرارداد تقاضاي افزايش سرمايه مشاركت را بنمايد و دلايل و پيشنهادات وي در اين خصوص قابل قبول تشخيص داده شود سرمايه در حد لزوم طبق شرايط اين قرارداد افزايش خواهد يافت.

ماده 2- موضوع مشاركت

عبارت است از خرید یا وارد كردن و فروش ……………………. با مشخصات مندرج در پیوست شماره یک این قراردادبه عنوان جز لاينفك قرارداد حاضر که حداقل دارای مشخصات ذیل مي باشد

 • نوع كالا
 • تعرفه كالا
 • مقدار كالا
 • تعداد كالا
 • نوع حمل كالا
 • مبدا كالا

مبلغ به ارز …………………………………… معادل ………………………………………….. ريال که پايه محاسبه قيمت در زمان انعقاد قرارداد می باشد.

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت اين قرارداد …………………….روز/ ماه تعيين گرديد و شريك حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنين شريك تعهد كرد ظرف مدت مذكور هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت مدني موضوع اين قرارداد را انجام دهد و اقدامات شريك در اجراي اين قرارداد بايستي طوري تنظيم شده و صورت گيرد كه خرید یا وارد كردن كالا و فروش آن در طول مدت قرارداد به ترتيبي انجام شود كه تا قبل از انقضاي قرارداد، اصل سرمايه و سود حاصله به سرمایه گذار پرداخت شود.

ماده 4- اداره امور مشارکت :

اداره امور شركت مدني با رعايت مفاد قرارداد حاضر و قوانين جاريه به عهده شريك مي باشد و شريك متعهد و ملتزم گرديد هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت هيچگونه مسئوليتي متوجه سرمایه گذار نخواهد بود و مديريت شريك تبرعاً و بدون هيچگونه حق الزحمه اي خواهد بود و شريك حق مطالبه هر نوع وجه يا هزينه اي را از اين بابت از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 5- نظارت بر حسن انجام امور مشارکت

براي حصول اطمينان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمايه مشاركت با مفاد اين قرارداد، سرمایه گذار حق دارد به هر طريق و نحوه اي كه مقتضي بداند بر مصرف و برگشت سرمايه و همچنين عمليات اجرايي مشاركت نظارت لازم را بعمل آورد و در اجراي اين موضوع شريك قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك و ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مشاركت را در اختيار سرمایه گذار قرار دهد و هر گونه تسهيلات لازم براي اعمال نظارت سرمایه گذار را فراهم آورد.
تبصره- شريك بايستي در اداره شركت، قوانين و مقررات و نظامات و همچنين شرايط اين قرارداد و نيز متعارف و مقتضيات اداره امور شركت را رعايت نمايد و در صورتي كه سرمایه گذار در اعمال نظارت خود دستوراتي به شريك بدهد، شريك بايستي به آن ترتيب اثر دهد در غير اين صورت مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 6- تعهدات شریک :

1-6- شريك قبول و تعهد نمود در طول مدت مشاركت مدني موضوع اين قرارداد:
الف- از فروش نسيه خودداري نمايد.
ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع مشاركت نظر سرمایه گذار را جلب نمايد.
ج- در مواردي كه براي فروش كالاي موضوع مشاركت قرارداد جداگانه اي تنظيم مي گردد قرارداد مزبور را قبلا به تصويب سرمایه گذار برساند.
د- حداقل ماهي يك بار اسناد مربوط به فروش كالاي مورد مشاركت را به سرمایه گذار تسليم نمايد.
ه- محل كار خود را كه نشاني آن ……………………………. مي باشد بدون موافقت قبلي سرمایه گذار تغيير ندهد.
و- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مشاركت موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر سرمایه گذار طوري ثبت و نگهداري نمايد تا در موقع لزوم توسط سرمایه گذار قابل رسيدگي باشد.
ز- به اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد شخصاً مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مشاركت را بدون موافقت سرمایه گذار به ديگري واگذار ننمايد.
ح- در مواردي كه وجه اعتبار تحت تعهد و رزرو پرداخت گردد و يا اسناد به صورت وصولي ارسال شود به محض آنكه مراتب به وي ابلاغ گرديد ظرف مدت معيني كه از طرف سرمایه گذار اعلام مي شود نظر كتبي خود را مبني بر قبول يا عدم قبول اسناد به سرمایه گذار اطلاع دهد و در غير اينصورت شريك به سرمایه گذار ضمن عقد خارج لازم وكالت بلاعزل داد تا سرمایه گذار بدون قبول هيچگونه مسئوليتي نسبت به آزاد نمودن تعهد فروشنده و قبول يا عدم قبول اسناد راساً تصميم لازم را اتخاذ نمايد.

2-6- شريك قبول و تعهد نمود كه سرمايه مشاركت را منحصراً جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد به مصارف زير برساند:

 • خريد كالا
 • هزينه بيمه(حق بيمه)
 • هزينه حمل و نقل
 • هزينه انبار داردي
 • هزينه هاي بانكي
 • حقوق گمركي
 • سود بازرگاني
 • حق ثبت سفارش

3-6- شريك قبول و تعهد نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مشاركت موضوع اين قرارداد را به استثناي هزينه هاي مذكور در بند 2-6 از مال خود پرداخت نمايد و جمع مبالغ مربوط به هزينه هاي احتمالي را به سرمایه گذار صلح نمود مضافاً شريك ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي و آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت كليه موارد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود.

4-6- الف- شريك مي تواند بر حسب نياز يكجا يا بتدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد نیاز سرمایه گذار از حساب ياد شده جهت پرداخت بابت ساير هزينه هاي تعيين شده در بند 2-6 اين قرارداد برداشت نمايد.
ب- شريك ضمن عقد مصالحه موضوع بند 3-6 اين قرارداد بطور غير قابل برگشت به سرمایه گذار اختيار داد كه وجه اسناد واصله از كارگزار بابت خريد كالا و نيز مبالغ مربوط به هزينه هاي بيمه و هزينه بانكي را راساً يكجا يا عند الاقتضا به تدريج از حساب مشترك شماره ……………………. برداشت و به مصارف مزبور برساند.

5-6- شريك قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خرید یا ورود تا زمان فروش نزد بيمه گر مورد قبول سرمایه گذار و در برابر خطراتي كه سرمایه گذار مشخص مي نمايد بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را به سرمایه گذار تسليم نمايد و در صورت تخلف مسئول جبران كليه خسارات وارده بر كالا خواهد بود.

6-6- شريك متعهد گرديد در مواردی که کالای موضوع مشارکت وارداتی باشد به محض وصول اسنادبه سرمایه گذار، و اعلام آن از طرف سرمایه گذار به شريك، حداكثر ظرف مدتي كه از طرف سرمایه گذار تعيين خواهد شد كالاي مورد مشاركت را از گمرك ترخيص و نسبت به حمل كالا تا انبار مورد توافق سرمایه گذار اقدام نمايد.

7-6- شریک قبول نمود چنانچه از تعهدي كه به موجب بند 6-6- اين قرارداد تعيين گرديده است تخلف نمايد سرمایه گذار با استفاده از وكالتي كه از شريك در اختيار دارد و منضم به اين قرارداد مي باشد نسبت به ترخيص كالا و حمل و فروش آن طبق شرايط اين قرارداد راساً اقدام نمايد. سرمایه گذار حق دارد هزينه هاي موضوع اين ماده را از حساب مشترك شماره ……………………. برداشت و پرداخت نمايد.

8-6- شريك قبول نمود كه سرمایه گذار كليه مبلغ مربوط به وجوه اسناد صادراتي بابت حاصل فروش كالاي صادر شده را پس از برداشت از حساب كارگزار راساً به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد در غیر این صورت مبلغي طبق فرمول { (6+ نرخ سودمتعلقه ) *تعدادروز * اصل بدهی/360 *100 }
(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي100×360
از تاريخ فروش تا تاريخ وصول علاوه بر حصه سرمایه گذار بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به سرمایه گذار بپردازد و سرمایه گذار حق دارد معادل حاصل فرمول مذكور را از محل وثيقه و يا ساير اموال شريك يا حساب مشترك و ساير حسابهاي شريك استيفا نمايد. اخذ مبلغ مذكور در اين ماده مانع از تعقيب عمليات قانوني و اجرايي نخواهد بود. مفاد اين ماده در صورت تحقق شق 2 ( ثانیاً ) بند ب ماده 7 اين قرارداد رعايت مي شود و مورد قبول شريك قرار گرفت.

9-6- شريك قبول و تعهد نمود كليه خدمات و امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانكی که حساب مشترک در آن افتتاح شده است انجام دهد و كليه عايدات و وجوه حاصل از مشاركت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترك واريز نمايد.

10-6- شريك قبول و تعهد نمود در صورت تخلف از هر يك از مفاد و شرايط قرارداد حاضر و يا عدم ايفا هر گونه تعهدات وي و نيز در صورت فسخ قرارداد حاضر، سرمایه گذار حق دارد حساب مشترك مشاركت را مسدود نموده و وجوه موجود در حساب مشترك تمام يا هر قسمت از سهم الشركه خود، سود، خسارات و زيانهاي حاصله و يا هر گونه مبالغ ديگري را كه نفع سرمایه گذار منظور گرديده و يا بايد منظور گردد برداشت نمايد و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت فوت شريك، سرمایه گذار در اعمال اختيارات اخير الذكر وصي او مي باشد.

11-6- شريك حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي سرمایه گذار هيچگونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود جزئاً یا كلاً ، عيناً و منفعتاً تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد. همچنين شريك حق تقاضاي افراز مال مشترك را تا تسويه كامل مشاركت مدني را از خود سلب و ساقط نمود.

12-6- شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه، زايد بر ميزان سرمايه مشاركت مدني به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت ننمايد.

13-6- شريك با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به سرمایه گذار تفويض وكالت نمود كه اولاً پرداختهاي وي را بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي و سپس بابت بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانياً: در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد سرمایه گذار حق دارد عندالاقتضا نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

14-6- شريك قبول نمود تا كليه وكالتهاي تفويض شده شريك به سرمایه گذار تا تصفيه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

15-6- شريك قبول نمود در كليه مواردي كه سرمایه گذار در اين قرارداد از طرف شريك وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود.

16-6- شريك متعهد و ملتزم گرديد موضوع مشاركت را به هزينه خود در قبال حوادث، زلزله، آتش سوزي، صاعقه، تخريب، سيل و ساير خطراتي كه سرمایه گذار تعيين مي كند نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول سرمایه گذار بنام و به سود سرمایه گذار و به رقم تعيين شده در بيمه نامه، بيمه نمايد، در غير اينصورت سرمایه گذار حق دارد موضوع مشاركت را وكالتاً، از طرف شريك به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را به حساب شريك منظور نمايد، وكالت اخير ضمن عقد خارج لازم از سوي شريك به سرمایه گذار تفويض شده و تا انقضاي قرارداد مشاركت مدني و تسويه كامل بدهي و فك اين سند به قوت خود باقي است.

17-6- شريك قبول نمود که دفاتر و صورتحسابهاي سرمایه گذار در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با سرمایه گذار بوده و تشخيص و تعبير و تفسير سرمایه گذار مورد قبول شريك خواهد بود و در موارد حدوث اختلاف از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورتحساب و اعلام سرمایه گذار در هر مورد( اعم از سهم الشركه، سود متعلقه، زيان وارده و ساير هزينه ها) قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت و مراجع قضایی كافي مي باشد.

18-6- شريك قبول نمود چنانچه در اثر اقدامات خود( اعم از اينكه مرتكب تعدي و تفريط شده يا نشده باشد) تمام يا قسمتي از مال الشركه تلف و يا ناقص شود يا به هر دليل خسارتي متوجه اصل سرمايه گردد نسبت به آن مسئول بوده و بايستي معادل آن را به سرمایه گذار پرداخت نمايد تشخيص تخلف شريك در اين مورد با سرمایه گذار بوده و شريك به نحو غير قابل رجوع به سرمایه گذار اختيار داد زيانهاي موضوع اين ماده را راساً از هر گونه اموال وي و يا وجوه موجود در حساب مشترك و ساير حسابهاي وي برداشت نمايد و حق هر گونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود. صرف اظهار سرمایه گذار در مورد ميزان نقصان و يا خسارات وارده بر اصل سرمايه معتبر بوده و شريك حق هر گونه ايراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

19-6- شريك قبول نمود در صورت فوت ایشان، سرمایه گذار وصي او مي باشد كه كالاي موضوع اين قرارداد را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد.

ماده 7- نحوه تقسیم سود :

الف- در پايان مدت قرارداد پس از وضع كليه هزينه هاي مشاركت، مانده حساب مشترك مشاركت پس از برداشت سرمايه هر يك از شرکا نشان دهنده سود مشترك مي باشد و سود مذكور به نسبت ……………………. درصد سهم سرمایه گذار و ……………………. درصد سهم شريك بين شريك و سرمایه گذار تقسيم خواهد شد و سرمایه گذار وكيل بلاعزل شريك و وصي بعد از فوت اوست كه حساب مشترك مشاركت را تصفيه كرده و پس از تعيين مبالغ مربوط به سهم سود طرفین، اصل سرمايه و سود متعلقه به شريك را به وي پرداخت نمايد.

ب- در صورت فسخ قرارداد يا انقضا مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد:

اولاً: در صورتيكه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذكور در بند الف اين ماده بين سرمایه گذار و شريك تقسيم و سهم شريك به حساب وي منظور خواهد شد.

ثانياً : در صورتيكه تمام يا مقداري از كالا به فروش نرسيده باشد سرمایه گذار حق دارد حصه شريك را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و با پرداخت وجه، آن را تملك نمايد و در صورت عدم تمايل سرمایه گذار به تملك حصه مشاعي شريك حداكثر ظرف پانزده روز پس از فسخ يا انقضا مدت به شريك اطلاع خواهد داد در اين صورت شريك متعهد است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اعلام سرمایه گذار كالاي موجود را ( اعم از حصه خود و سرمایه گذار) به فروش رسانده و حاصل فروش را به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد. در صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود تماماً متعلق به سرمایه گذار بوده و سرمایه گذار متقابلاً كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و اصل و سود خود را محاسبه نموده و مبلغ بدهي دين مسلم شريك است كه سرمایه گذار مي تواند از محل وثايق قرارداد و يا هر گونه حسابهاي ديگر شريك استيفا و برداشت نمايد.

تبصره- در اجراي مفاد اين ماده سرمایه گذار وكيل بالاعزل و وصي بعد از فوت شريك مي باشد.

ماده 8- موارد فسخ قرارداد :

الف ) در صورتي كه شريك از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص سرمایه گذار تخلف نمايد يا سرمایه گذار در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه ها و صورت حسابهاي شريك و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به سرمایه گذار ارايه نموده صوري و خلاف واقع بوده است، سرمایه گذار عندالاقتضا می تواند قرارداد را فسخ و در اين صورت تمامي مطالبات سرمایه گذار از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و شريك تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات سرمایه گذار و خسارات وارده را به تشخيص سرمایه گذار بپردازد در غیر این صورت سرمایه گذار از طريق مراجع قضایی كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود. و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص سرمایه گذار از خود سلب و ساقط نمود.
تبصره- چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد سرمایه گذار حق دارد مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام نماید.

ب ) در صورتي كه در نتيجه تخلفات شريك در اجراي هر يك از مفاد مندرجات اين قرارداد(به تشخيص سرمایه گذار) سرمایه گذار قرارداد حاضر را فسخ نمايد سرمایه گذار مخير است ديون ناشي از اين قرارداد را حال كرده و نسبت به استيفاي مطالبات خود از طريق مراجع قضایی و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح بداند اقدام نمايد.

ماده 9- تضمین قرارداد :

حاضر شد/حاضر شدند، آقا/آقايان، خانم/خانمها فرزند ……… به شماره شناسنامه …………… به شماره ملی ………………. به شماره تماس ثابت و همراه ……………….. به نشانی …………………….. و بعد الحضور ايفاء كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با شريك مشتركاً، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود/نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاء هر يك از اين تعهدات سرمایه گذار حق و اختيار كامل خواهد داشت از طريق مراجع قضایی و يا از هر طريق ديگر نسبت به استيفا مطالبات خود از هر يك از امضا كنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد.

ماده 10- اقامتگاه طرفین قرارداد :

اقامتگاه شريك از نظر ابلاغ هر گونه نام و يا اخطار از طرف سرمایه گذار در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اينرو شريك قبول نمود که در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي به آدرس مذكور، به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده 11- تعداد نسخ قرارداد :

اين قرارداد در 11 ماده و 3 تبصره و در 2 نسخه متحد المتن که هر دو نسخه در حکم واحد می باشند منعقد و به موجب توافق طرفين و بر اساس ماده10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن درباره طرفين از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا مي باشد.

محل امضا سرمایه گذار محل امضا شريك                       محل امضا كليه ضامنين/متعهدين

 

معرفی قرارداد: این قرارداد در مواردی که اشخاص برای خرید یا واردات یک کالا با مشکلات مالی روبرو شده و قصد تامین منابع مالی از طریق سرمایه گذار را داشته و یا اساساً قصد مشارکت با شخص دیگری را دارند در قالب قرارداد مشارکت مدنی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

تهیه و تنظیم : مهدی علیزاده ؛ امین مرعشی

جهت ارتباط با پشتیبانی از طریق شماره 09215880327 بخش آموزش در ارتباط باشید.

جهت دریافت فایل  دوم پکیج قرارداد ها اینجا کلیک کنید.

نام(Required)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *